Ogłoszenie nr 3 /2023/SP 4

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Oferta

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas/na grupę

razem

dziewcz.

chłopcy

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

1.                 

zajęcia z doradztwa zawodowego 2023 - 7 grup,

130

   

7

3 godz.

kwiecień

3 godz. maj

Zajęcia kierowane są do uczniów klas VII – VIII.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 24.03.2023r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

Osoby do kontaktu:

Marlena Nowak – szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

„Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności realizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność)  jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,  przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych  w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia

i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4. Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania. W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2 z fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4. Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku ( rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23)  dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie  12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe  i doposażone w pomoc naukowe.

W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina  wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu ( 88 470,0 zł.), jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.

Załączniki:

- ogłoszenie

- regulamin rekrutacji

- formularz rekrutacji

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 1/2022/SP 4

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas/na grupę

razem

dziewczeta

chłopcy

III. doradztwo
edukacyjno-zawodowe

1.

zajęcia z doradztwa zawodowego
2021/2022 - 5 grup,

100

   

5

3 godz.- kwiecień
3 godz. - maj

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 23.03.2022r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192
Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

Ogłoszenie nr 1/2021/SP4

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań
na rzecz kształtowania

i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych,               umiejętności kluczowych 
oraz               umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

1.                 

Koło z informatyki

18

10

8

3

1 godz.

w tygodniu

2.                 

koło z programowania

18

10

8

3

1 godz.

w tygodniu

3.                 

Koło z  języka angielskiego dla klas

22

13

9

4

1 godz.

w tygodniu

4.                 

Koło z języka niemieckiego

12

7

5

2

1 godz.

w tygodniu

5.                 

Koło z  matematyki

22

12

10

4

1 godz.

w tygodniu

6.                 

Koło z  fizyki 

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

7.                 

Koło z chemii

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

8.                 

Koło z  biologii

8

4

4

2

1 godz.

w tygodniu

9.                 

Koło z  geografii

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

10.              

Koło  szachowe

12

6

6

1

1 godz.

w tygodniu

11.              

Koło rozwijające krytyczne myślenie  dla klas I-III

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

12.              

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

z matematyki

32

16

16

8

1 godz.

w tygodniu

13.              

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z języka angielskiego

20

10

10

5

1 godz.

w tygodniu

14.              

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z przyrody

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

15.              

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z biologii  

16

8

8

4

1 godz.

w tygodniu

16.              

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z fizyki

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

17.              

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
z chemii

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

II. Indywidualizacja pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

i edukacyjnymi

18.              

Zajęcia socjoterapeutyczne

8

4

4

2

1 godz.

w tygodniu

19.              

Zajęcia logopedyczne

16

8

8

8

1 godz.

w tygodniu

20.              

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

18

9

9

6

1 godz.

w tygodniu

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

21.              

Zajęcia z doradztwa zawodowego 2021/22- 5 grup,

97

   

5

9 godz.-kwiecień,

9 godz.maj

IV. Tworzenie warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w zakresie kompetencji kluczowych

22.              

Zajęcia eksperymentalne z chemii  

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

23.              

Zajęcia eksperymentalne z biologii

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

24.              

Zajęcia międzyszkolnej grupy matematyki i fizyki eksperymentalnej

Kl I – III

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

25.              

Zajęcia międzyszkolnej grupy biologii i przyrody eksperymentalnej.

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

26.              

Zajęcia międzyszkolnej grupy chemii eksperymentalnej.

4

2

2

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.09.2021 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192
Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

Załączniki:
Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna
Regulamin rekrutacji

**********************************************************

Ogłoszenie nr 6 /2021/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta:

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

1.1.

zajęcia z doradztwa zawodowego

2020/2021-3 gr.

2021/2022- 5 grup, 2022/2023- 6 grup

68

   

3

9 godz. kwiecień,

9 godz.

maj

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 26.03.2021r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.
Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

*************************************************************************************************************

Ogłoszenie nr 5 /2020/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Rekrutacja uzupełniająca:

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań
na rzecz kształtowania

i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności kluczowych
oraz  umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – klas II

1

1

-

1

1 godz.

w tygodniu

II. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

2

Zajęcia logopedyczne

1

1

-

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.02.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

*************************************************************************************************************

Ogłoszenie nr 3 /2020/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta:

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziew.

chłopcy

I. Realizacja zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

 1

Koło z języka niemieckiego – gr I

6

4

2

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.02.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

*************************************************************************************************************

Ogłoszenie nr 3 /2020/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta:

 

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziew.

chłopcy

I. Realizacja zadań na rzecz kształtowania
i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy

Koło z języka niemieckiego

– gr I

6

4

2

1

1 godz.

w tygodniu

Koło z języka niemieckiego

– gr II

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.12.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:

Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

*************************************************************************************************************

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn.
„Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności realizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność)  jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,  przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych  w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.  Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4.  Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania.  W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2  z  fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą  też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z  chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4.  Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku (rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23)  dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie  12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe  i doposażone  w pomoc naukowe.

W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu (88 470,0 zł.), jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.

Ogłoszenie o projekcie - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz

*************************************************************************************************************

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności”  realizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność)  jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,  przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych  w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia

i uwzględniające potrzeby rynku pracy.  Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4.  Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania.  W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2  z  fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą  też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z  chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4.  Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku ( rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23)  dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie  12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe  i doposażone  w pomoc naukowe.

W   Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W   Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W   Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina  wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu (88 470,0 zł.),  jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.