Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

Rada rodziców może współpracować:

  • z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
  • z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
  • z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów  o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

Do kompetencji rady rodziców należy:

  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  • opiniowanie szkolnego zestawu programów, zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
  • opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  • typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.