Plakat Drzwi Otwarte Czwórki

tuba

Godziny pracy psychologa szkolnego:

czwartek - 8.00 - 16.00

piątek - 8.00 - 12.00

  • Anna Byner

Telefon służbowy:

509 353 963

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Zachęcamy do skorzystania z materiałów

z okazji przeprowadzanego w szkole

Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych!
kliknij
tutaj

„Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności realizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

 W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność)  jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,  przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych  w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia

i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4. Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania. W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2 z fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4. Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku ( rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23)  dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie  12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe  i doposażone w pomoc naukowe.

W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina  wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu ( 88 470,0 zł.), jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.

Załączniki:

- ogłoszenie

- regulamin rekrutacji

- formularz rekrutacji

 

 

 

 

 

informacja o rozpoczęciu roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na zajęcia integracyjne
dla dzieci rozpoczynające przygodę szkolną
w oddziale "0" i w klasach pierwszych!

Zaproszenie na zajęcia intergracyjne