Karta rowerowa

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Regulamin został opracowany w oparciu o:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
 5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
 6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:
  1. znaki i sygnały drogowe,
  2. manewry na drodze,
  3. typowe sytuacje drogowe,
  4. pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom wypadków.
  5. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu 30 minut.
  6. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
  7. Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, szkoła, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wyznacza kolejny termin egzaminu.
  8. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
  9. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
  10. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
   1. pozycji kierującego na pojeździe.
   2. upewnienia się o możliwości jazdy.
   3. upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
   4. przejazdu „ósemki” bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami.
   5. hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
   6. jazda po wyznaczonym torze.
   7. właściwe reagowanie na znaki drogowe.
  11. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. Uczeń w czasie egzaminu praktycznego ma prawo korzystać z własnego roweru.
  12. Jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej oraz negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, szkoła wyznacza kolejny termin części praktycznej egzaminu.
  13. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów uznaje się
   za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
  14. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

Procedura uzyskania karty rowerowej

 1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (załącznik nr 1)
 2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
 5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
 7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
 8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić
  do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
 9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.