Kolaż starych zdjęć szkoły

Powstanie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie

W latach 60 XX wieku istniejące na terenie Chełmna szkoły były bardzo przeciążone. Nauka w nich odbywała się na dwie, a nawet na trzy zmiany. Powiatowa Rada Narodowa postanowiła wybudować nową szkołę. Prace budowlane zlecono Przedsiębiorstwu Budownictwa Terenowego w Toruniu, które ukończyło budowę 30 sierpnia 1962 roku.

W oddanym budynku na osiedlu M.C. Skłodowskiej mieściło się 14 sal lekcyjnych, 4 pracownie, sala gimnastyczna oraz dwa mieszkania. Otwarcie szkoły nastąpiło w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1962/63 tj. 3 września 1962 roku. Otwarcia dokonał Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Feliks Kwaśnik, a na uroczystości byli obecni przedstawiciele władz miasta, partii politycznych, kuratorium oraz rodzice i uczniowie.

Przygotowanie do nowego roku szkolnego wymagało wielkiego wysiłku od kierownictwa szkoły, nauczycieli oraz personelu administracyjno-gospodarczego. 904 uczniów rozpoczęło naukę w nowej szkole, gdzie na samym początku uczniowie zapoznali się z budynkiem i jego urządzeniami oraz regulaminem poszanowania sprzętu. Kierownictwo szkoły powierzono Marianowi Mątewskiemu, kierownikowi szkoły z Kijewa Królewskiego, a zastępcą kierownika została wybrana Estera Papierska. Do pracy w nowo otwartej szkole skierowano w większości nauczycieli ze szkół chełmińskich, przybyło również kilku absolwentów Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego. Opiekę patronacką nad szkołą przejął Zakład Sprzętu Mechanicznego w Chełmnie

Dnia 29 sierpnia 1962 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie. Radzie przewodniczył kierownik szkoły Mątewski Marian, który między innymi odczytał regulamin Rad Pedagogicznych zawarty w Dzienniku Urzędowym nr 5 z 1958 roku. Treść regulaminu określała m.in., że „...Rady Pedagogiczne istnieją we wszystkich szkołach, gdzie jest więcej niż 3 nauczycieli. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele i bibliotekarz szkolny. Zadaniem Rad Pedagogicznych jest dbać o właściwy poziom wychowania i nauczania w szkole...”

Skład kadry dydaktyczno - wychowawczej w roku szkolnym 1962/63 był następujący: Marian Mątewski - kierownik szkoły, Estera Papierska - z-ca kierownika szkoły, Irena Biedroń - język polski, Krystyna Budzińska - wf, fizyka, chemia, Helena Białecka, Irena Lamus - świetlica szkolna, technika, Renata Ciesielska - geografia, Irena Kaczor - język polski, Krystyna Chmielewska - muzyka, Jadwiga Drapczyńska - matematyka, Gerard Krajniewski - wf, Kazimiera Damrau - matematyka, Bernadeta Marchlik - biblioteka, język polski, Krystyna Kułakowska - wf, matematyka, Alicja Kukulska - biologia, Leon Słomka - język polski, Regina Kurzeja - język rosyjski, Gertruda Kutyła - technika, Anna Magdziarek - język rosyjski, Janina Niemirowska - geografia, Mirosław Wilma - technika, Marta Nowogórska - historia, Stefan Ociński - technika, Alicja Piotrowska - historia, Maria Wojciechowska - matematyka.

Na tym posiedzeniu przydzielono obowiązki nauczycielom. Nad samorządem uczniowskim opiekę sprawował Leon Słomka, a spółdzielnią uczniowską - Krystyna Kułakowska. W ramach zajęć świetlicowych uruchomiono kółka zainteresowań: biologiczne, polonistyczne, matematyczne, fotograficzne, muzyczne itp. Kierownictwo szkoły zaczęło powoływać do życia Komitet Rodzicielski, do którego wchodziły osoby wybrane do rad klasowych.

Otwarcie szkoły 1962

Dziatwa szkolna z rodzicami
na uroczystości otwarcia szkoły

Otwarcie szkoły 1962

Uroczystość otwiera
inspektor szkolny J. Hejnar

Otwarcie szkoły 1962 Przecięcie wstęgi

Otawrcie szkoły 1962Przekazanie kluczy do szkoły

Otawrcie szkoły 1962

Klasa VIIa

Otwarcie szkoły 1962

Klasa VIIb

Otawrcie szkoły 1962Grono pedagogiczne 1962 r.

 Ciekawostki z kronik szkoły

 • 30 sierpnia 1962 r. - oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie, koszt budowy: 6675028 zł, koszt wyposażenia: 1000000 zł,
 • 3 września 1962 r. - otwarcie siedmioletniej szkoły, która liczyła 24 oddziały z 904 uczniami,
 • 29 czerwca 1963 r. - ukończono budowę mostu na Wiśle,
 • 29 czerwca 1963 r. wyniki klasyfikacji: ilość uczniów 899, promowanych 791,
 • 25 sierpnia 1964 r. - ogrodzono boisko szkolne,
 • 1 luty 1965 r. - w szkole zorganizowano pierwszą w powiecie świetlicę z dożywianiem,
 • 6 luty 1965 r. - po prawie trzech latach od wybudowania szkoły nastąpił ostateczny odbiór instalacji centralnego ogrzewania,
 • 24 kwietnia 1965 r. - w szkole działają drużyny harcerskie, a łączna liczba zuchów i harcerzy to 376,
 • 17 maja 1965 r.- rozpoczyna się budowa osiedla Marii Curie Skłodowskiej,
 • 1 września 1965 r. - w szkole jest aż 30 oddziałów, klas I, II, IV jest po 5 oddziałów, III, V, VI po 4 oddziały, a VII – 3 oddziały,
 • 1 września 1966 r. - do szkoły wprowadzono ósme klasy,
 • 2 czerwca 1967 r. - otwarto miasteczko ruchu drogowego, które znajdowało się na obecnym parkingu,
 • 1 września 1967 r. - w szkole są aż 33 oddziały, w tym w klasach pierwszych aż 157 uczniów. Lekcje prawie trwają do godziny 17.20,
 • 9 kwietnia 1968 r. szkoła otrzymuje obraz olejny przedstawiający Ratusz autorstwa chełmińskiego malarza Mariana Czyżewskiego,
 • październik 1968 r. - uczniowie szkoły biorą udział w odsłonięciu pomnika pomordowanych, a w listopadzie pomnika ku czci poległych żołnierzy radzieckich
 • 28 stycznia 1970 r. - zamknięto szkołę z powodu niskiej temperatury .na I piętrze było tylko 6 stopni, na II 5 stopni, na III 4 stopnie,
 • listopad 1971 r.- w szkole gościło Polskie Radio. Nagrywano audycję o działalności koła TPPR,
 • 1 stycznia 1973 r. - placówka została Zbiorczą Szkołą Gminną.,
 • 1 września 1973 r. - po raz pierwszy w roku szkolnym 1973/74 wystawia się oceny z sprawowania,
 • 7 listopada 1973 r. - nadanie szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego,
 • 1 lutego 1974 r. - uroczyście rozpoczęły się zajęcia w klasie „zerowej” w szkole,
 • 21 sierpnia 1975 r. - już w sierpniu tego roku rozpoczyna się rok szkolny, w szkole działa również samorząd szkolny, rok szkolny kończy się 5 czerwca,
 • 9 luty 1976 r. - po raz pierwszy wręczano uczniom odznakę „Wzorowy Uczeń”,
 • 15 maj 1976 r. - pierwsze wybory do samorządu szkolnego,
 • 7 maja 1977 r. - szkoła otrzymuje sztandar,
 • 1 września 1978 r. - pierwszaki ślubują jako uczniowie dziesięcioletniej szkoły powszechnej,
 • 13 grudnia 1981 r. - ogłoszono stan wojenny. Przerwa lekcyjna trwała do 4 stycznia,
 • 1 stycznia 1985 r. - od tego dnia przestała funkcjonować Zbiorcza Szkoła Gminna, a szkoła od tego dnia nazywa się Szkoła Podstawowa nr 4,
 • 11 XI 1988 r. - naprawdę nadchodzą nowe czasy - po raz pierwszy odbyła się Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości,
 • czerwiec 1991 r. - Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zmianie imienia szkoły z Ludowego Wojska Polskiego na imię Wojska Polskiego,
 • 1 września 1999 r. - powstają gimnazja i sześcioletnie szkoły podstawowe.