Misja Szkoły

„Nauka jest jak niezmierzone morze… im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.
Kiedyś poznasz jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować”;

Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju: uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły.
Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc i budowaniem człowieczeństwa”.

Misją szkoły jest stworzenie najlepszych warunków dla kształcenia i rozwoju uczniów z uwzględnieniem wszystkich ich indywidualnych potrzeb (intelektualnych, artystycznych, społecznych, opiekuńczych), a tym samym wszechstronny rozwój dziecka i młodego człowieka, pozwalający na kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkoła:

  • zapewnia dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy,
  • wspiera pogląd, że kształcenie jest procesem, trwającym przez całe życie i zapewniającym podstawy do dalszej nauki,
  • promuje uniwersalne wartości etyczne (humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka),
  • zapewnia uczniom wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
  • kształtuje uczniów kreatywnych, przedsiębiorczych, asertywnych odpowiedzialnych, przygotowanych do dalszej nauki w szkołach ponadpodstawowych, wyposażonych w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie oraz dobrze integrującym się ze środowiskiem lokalnym,
  • wspiera rodziców w procesie wychowania.