Wstęp:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Chełmnie zobowiązuje się poczynić kroki, by zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp4chelmno.edu.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • strona nie umożliwia zmiany na skalę szarości, podwyższenia kontrastu i zmiany tła,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre linki mogą być niejednoznaczne dla użytkowników, nie są wystarczająco opisane i mogą otwierać się w nowych oknach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można powiększać czcionkę przy użyciu klawisza Ctrl na klawiaturze oraz rolki od myszki komputerowej. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Hałajdziak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 566760364

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły – os. M.C. Skłodowskiej 16, 86-200 Chełmno

 1. Do budynku szkoły przy os. M.C. Skłodowskiej 16 prowadzi:

 • główne wejście znajdujące się od os. M.C. Skłodowskiej - prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście boczne prawe - prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejście boczne lewe - prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące:
 • wejście od strony hali sportowej - prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych,

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki), nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.