Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanych i zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej lekcji w ciągu całego roku szkolnego.
 2. Opieki wychowawczej i takich warunków pobytu, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 3. Ochrony i poszanowania godności osobistej.
 4. Podmiotowego i życzliwego traktowania.
 5. Korzystania z pomocy materialnej w razie i w miarę możliwości finansowych szkoły.
 6. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań religijnych, z zastrzeżeniem, nie naruszania dobra innych osób.
 7. Uczestnictwa w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz w organizowanych imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.
 8. Korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.
 9. Pomocy nauczyciela w przedmiocie, w którym ma trudności.
 10. Korzystania z dostępnych w szkole pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego.
 11. Zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole i wpływania przez nie na życie szkoły.
 12. Zgłaszania swoich problemów do rzecznika praw ucznia.
 13. Obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce i zachowaniu.
 14. Wnioskowania o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego sprawdzającego i klasyfikacyjnego według zasad określonych w „Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania”.
 15. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych, za wyjątkiem czytania lektur).
 16. Korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.