Regulamin działania Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 4 w ChełmnieSerce wykonane z napisów: wolontariat, życie, miłość, pomoc, zespół, humanitaryzm, praca, jedność, dawanie, sukces

 „Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.” Adam Mickiewicz

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wolontariacie należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie, który dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich,   którzy chcą pomagać innym. 

Postanowienia ogólne

Szkolne Koło Wolontariatua  działające w  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie zwane dalej Kołem działa na podstawie niniejszego Regulaminu.

 1. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem dyrektora szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
 2. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez dyrektora  szkoły koordynator/ koordynatorzy, który czuwają nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 3. Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.
 4. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 Cele  działania

 1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
 7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
 10. Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie w środowisku lokalnym.

Formy działania

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 1. Zbiórki darów rzeczowych.
 2. Zbiórki pieniędzy do puszek.
 3. Udział w akcjach charytatywnych.
 4. Spotkania, wystawy, stronę internetową, itp..
 5. Imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp..
 6. Imprezy festyny, loterie, aukcje, itp.
 7. Udział w kwestach.
 8. Włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.
 9. Pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 10. Pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Wolontariusze – prawa i obowiązki

 1. Wolontariuszem Koła może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 2. Uczeń przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Wolontariusz ma prawo do:
 • promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu;
 • zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
 • podejmowania działań wolontarystycznych;
 • otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy;
 • rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Koła.
 1. Wolontariusz ma obowiązek:
 • realizować cele i przestrzegać założeń programowych Koła;
 • przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła;
 • systematycznie uczestniczyć w pracach Koła, a także w spotkaniach i warsztatach;
 • odbyć szkolenie  wprowadzające do pracy w wolontariacie;
 • być słowny i wywiązywać się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
 • szanować siebie i służyć pomocą innym wolontariuszom;
 • z godnością reprezentować szkołę i dbać o jej dobre imię;
 • szanować godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga;
 • dochowywać tajemnicy dotyczącej podopiecznego;
 • działać w zespole i pomagać innym wolontariuszom;
 • uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane nieobecnością wynikającą z działania na rzecz wolontariatu.

Zadania koordynatorów

 1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy wolontariuszy.
 2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
 3. Ustalanie terminów spotkań Koła.
 4. Reprezentowanie wolontariuszy.
 5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 6. Kontakt z dyrekcją szkoły.
 7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Wyrażenie uznania słownego,
 2. Pochwała koordynatora z wpisem do e-dziennika.
 3. Pochwałę na forum szkoły,
 4. Pochwała dyrektora szkoły.
 5. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 6. Umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Koła, artykule gazetki szkolnej, stronie internetowej.
 7. List gratulacyjny do rodziców.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 2. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez dyrektora szkoły.
 3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko dyrektor szkoły.
 4. Rada wolontariatu samorząd uczniowskiego aktywnie wspiera działania Koła.
 5. Koordynator opracowuje coroczny harmonogram działań Koła na dany rok szkolny