Jednym z zadań szkoły jest wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie i przypadkowo. Wymaga to wielu przemyśleń. Ważne jest zatem, aby wyposażyć uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. To nie tylko umożliwienie uczniom poznania jakie są możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań stawianych kandydatom, ale także umożliwienie rozwijania świadomości własnych uzdolnień, umiejętności i zainteresowań.
W naszej szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.


Do zadań doradcy zawodowego należą m.in.:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat:
 • rynku pracy,
 • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
 • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 2. Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 3. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie dyżurów i spotkań, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 4. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
 • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
 • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
 1. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, pracodawcy i zakłady pracy.