Projekt edukacyjny - Szkolne laboratorium umiejętności

ko

 

Ogłoszenie nr 6 /2021/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

1.1.

zajecia z doradztwa zawodowego 2020/21- 3 gr. 2021/22- 5 grup, 2022/2023- 6 grup

68

   

3

9 godz. kwiecień,

9 godz. maj

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 26.03.2021r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192
Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska t
el. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

*************************************************************************************

Ogłoszenie nr 5 /2020/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Rekrutacja uzupełniająca

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań
na rzecz kształtowania

i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych,               umiejętności kluczowych
oraz               umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

  1. 1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – klas II

1

1

-

1

1 godz.

w tygodniu

II. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  1. 2.

Zajęcia logopedyczne

1

1

-

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.02.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192
Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska t
el. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

**********************************************************************************************

Ogłoszenie nr 3 /2020/SP

 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

 

L.p

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań na rzecz kształtowania i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności kluczowych oraz   umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

 

Koło z języka niemieckiego – gr I

6

4

2

1

1 godz.

w tygodniu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.02.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:
Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192
Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska t
el. 500 234 177
Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie
ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

 

 

Ogłoszenie nr 3 /2020/SP

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno
w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Liczba grup

Czas

razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja
zadań
na rzecz kształtowania
i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności kluczowych
oraz umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

Koło z języka niemieckiego

– gr I

6

4

2

1

1 godz.

w tygodniu

Koło z języka niemieckiego

– gr II

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.12.2020 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24   sierpnia 2020 r.

Osoby do kontaktu:

Marlena Nowak –szkolny koordynator SP4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

 


Zapraszamy do udziału w projekcie

pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję!
Szkolne laboratorium umiejętności”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętnościrealizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

 

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność) jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4.  Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania.  W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2  z  fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą  też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z  chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4.  Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku (rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23) dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie 12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe i doposażone  w pomoc naukowe.

W Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu (88 470,0 zł.), jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.

 

 

Ogłoszenie o projekcie - pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz

 

Screenshot 1

 

Projekt „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętnościrealizowany będzie w okresie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie. 

Gmina Miasto Chełmno złożyła wniosek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Realizacja wsparcia  przygotowana została  na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie zajęć dla uczniów,  doskonalenia nauczycieli  i wyposażenia w pomoce naukowe.

Zajęcia w ramach projektu będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły.

W szkołach, zgodnie z założeniami  konkursu, zaplanowano:

1. Działania na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK, 

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych, 

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi,

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

W ramach pierwszego działania w chełmińskich szkołach odbywały się będą różnorodne zajęcia zarówno rozwijające (informatyczne, z programowania i robotyki, matematyczne, z fizyki, chemii, biologii, geografii, szachowe, z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rozwijające rozumienie i kreatywność) jak  i  dydaktyczno-wyrównawcze (z  matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, biologii, fizyki, chemii). Treści zajęć realizowanych w ramach kół będą wykraczały poza program nauczania, natomiast zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze będą zgodne z podstawą programową realizowaną na zajęcia lekcyjnych.

W jednym roku szkolnym, łącznie we wszystkich szkołach zaplanowanych jest do realizacji 2 884 godz.

2. Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach tego zadania prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Łącznie w szkołach 896 godzin w roku szkolnym.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia

i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Zajęciami w każdym roku objęci zostaną uczniowie klas VIII. Łącznie w szkołach 64 godziny w roku szkolnym.

4.  Zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.

Celem  tych zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej ucznia poprzez innowacyjne, zróżnicowane metody i formy pracy, w tym wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów podnoszących atrakcyjność procesu nauczania.  W SP-1 zaplanowano zajęcia z chemii, w SP 2  z  fizyki, a w SP-4 z biologii i chemii. W każdej ze szkół prowadzone będą  też międzyszkolne zajęcia eksperymentalne z: biologii z przyrodą w SP-1, z  chemii w SP-2, z  fizyki i matematyki w SP-4.  Dodatkowym celem zajęć międzyszkolnych jest integracja uczniów ze wspólnymi zainteresowaniami z różnych szkół. W ramach projektu pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego.

Łącznie w roku szkolnym zaplanowano  w szkołach 196 godzin zajęć opartych na metodzie eksperymentu. 

W ramach powyższych czterech zadań  od września 2020 roku do czerwca 2023 roku ( rok szkolny 2020/21, 2021/2022 i 2022/23) dla uczniów zrealizowanych będzie łącznie 12 120 godzin.

W projekcie zaplanowano również podniesienie kompetencji  i kwalifikacji nauczycieli, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach  w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Dzięki projektowi placówki wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe i doposażone  w pomoc naukowe.

W   Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pracownia biologiczno – przyrodnicza i doposażona zostanie  pracowni  chemii.

W   Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia  chemiczna  i doposażona zostanie pracownia  fizyki.

W   Szkole Podstawowej nr 4 powstanie pracownia matematyczno - fizyczna i doposażona zostanie pracownia   biologii i chemii.

Każda ze szkół wyposażona zostanie w stół demonstracyjny - laboratoryjny do doświadczeń chemicznych,  w  narzędzia do TIK, a także pomoce  dydaktyczne do zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i  logopedii.

Łączna wartość pomocy naukowych  - 361 938,02 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 769 206,82 zł  z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 85% tj. 1 503 825,79 zł. i 10% dofinansowanie  budżetu państwa  tj. 176 911,03 zł.

Gmina  wnosi wkład własny w wysokości 5% wartości projektu (88 470,0 zł.), jako niepieniężny,  w postaci udostępnienia sal lekcyjnych  w szkołach, w których realizowany będzie projekt.