OK Zeszyt

Uczymy się...

Nauczycielki wprowadzające OK zeszyt są w procesie uczenia się. Niedawno uczestniczyłyśmy w niezwykle inspirującym spotkaniu regionalnym Okejowiczów. Przywiozłyśmy pomysły na nowe działania, podzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami i upewniłyśmy się, że podążamy w dobrym kierunku. Mogłyśmy się też pochwalić OK zeszytami naszych uczniów.

OK Zeszyt

Szanowni Państwo,
w tym roku szkolnym chcemy wprowadzić zmianę w systemie nauczania w klasach 6c i 4i. Planujemy zastosować nowoczesną i sprawdzoną w wielu krajach metodę oceniania kształtującego i związane z nią działanie – OK zeszyt.
Czym jest ocenianie kształtujące? To ocenianie pomagające uczniom uczyć się, polegające na dawaniu dziecku informacji zwrotnej o tym, co już opanował, czego powinien się jeszcze nauczyć i w jaki sposób ma to zrobić.
Państwa dzieci będą otrzymywały mniej ocen cyfrowych niż dotychczas, częściej pod sprawdzoną pracą pojawi się komentarz nauczyciela o tym, co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak powinien poprawić pracę. Zapowiemy uczniom, które prace będziemy oceniać kształtująco, a które stopniem. Na koniec semestru Wasze pociechy otrzymają tradycyjne oceny wyrażone stopniem.
OK zeszyt jest zeszytem ucznia, a nie zeszytem nauczyciela, a to, co w nim się znajdzie, jest ustalane wspólnie. Uczniowie będą mieli podawane cele lekcji i kryteria sukcesu (NaCoBeZu), chcemy również wprowadzić ocenę koleżeńską i samoocenę, czyli informację od kolegi lub od samego siebie oraz podsumowanie procesu uczenia się w formie refleksji uczniowskiej. A wszystko to zgodnie z zasadą PPP –powoli, podlewać, pomagać.
Zależy nam, aby nasi uczniowie zdobywali wiedzę dla siebie, a nie dla stopni. Prosimy Państwa o współpracę. Chciałybyśmy, aby Państwo pytali swoje dzieci o to, czego się w szkole nauczyły, a nie jaki stopień otrzymały.
A na koniec przyjmijcie Państwo nasze przesłanie, choć sformułowane nie przez nas:
„Twojego dziecka nie określa żadna ocena szkolna, lecz praca nad sobą i wysiłek, jaki musiało włożyć, by być w miejscu, w którym jest obecnie. Jego oceny nie określają , kim był, kim jest, ani kim będzie. Życie nie jest olimpiadą, a świat nie jest szkolną aulą. Życiem kierują relacje, emocje i pasje.” Jakub Andrzejczak

Mariola Kędzierska, Zofia Przystup polonistki
Anna Kordowska Dyrektor SP4 w Chełmnie

notatka o ok

Strategie nauczania – ocenianie kształtujące:

I – Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
II – Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
III – Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają im widoczny postęp.
IV – Wspomaganie uczniów, by stali się autorami, podmiotami, właścicielami procesu własnego uczenia się.
V – Umożliwianie uczniom, by skorzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.