Innowacje w "Czwórce"

Innowacja pedagogiczna „Klub Przyjaciół Bratka”

Innowacja pedagogiczna

„Klub Przyjaciół Bratka”

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chełmnie

Opracowała:

mgr Iwona Czarnecka

Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji.

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej od pierwszej klasy zmagają się z czytaniem i pisaniem. Nauka czytania i pisania niejednemu dziecku sprawia trudności. Uczniowie niechętnie zaczynają chodzić do szkoły ponieważ wstydzą się, że nie potrafią czytać, lub nie czytają tak dobrze jak ich rówieśnicy. Poprawne i kształtne pismo to dla niektórych także problem, który mimo ćwiczeń jest uciążliwy w prowadzeniu zeszytu.

Obserwując takie problemy na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej podjęłam decyzję ukończenia kursu „Animator Ortograffiti”. Kurs został zorganizowany przez wydawnictwo Operon i zakończył się otrzymaniem certyfikatu. Zdobytą wiedzę chciałabym wykorzystać na stworzeniu w naszej szkole klubu dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu, które uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Pracę w założonym klubie chciałabym prowadzić metodą ortograffiti. W czasie zajęć chciałabym wykorzystać dwa projekty:

 1. Drużyna ortograffiti
 2. Poczytaj Bratkowi.

W klasach I – III klub zostanie założony w klasie III i. Będzie prowadzony metodą Ortograffiti z Bratkiem, która jest przeznaczona dla młodszych dzieci. Metoda ta zalecana jest dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niedostymulowanym dydaktycznie, z ryzykiem dysleksji, z problemami wychowawczymi, z obniżoną koncentracją uwagi i nadpobudliwym.

Ortograffiti z Bratkiem to metoda indywidualizowania pracy z uczniami klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy przez zabawę, bo to najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Bohaterem Ortograffiti jest Bratek - przewodnik i przyjaciel dzieci. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci kochają Ortograffiti, a nauka staje się dla nich przyjemnością. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać te trudności. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Chodzi o to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Ortograffiti z Bratkiem:

 • jest odpowiednie dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na ich przyczynę,
 • rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
 • uczy sposobów kompensowania trudności,
 • wspiera optymalny rozwój dziecka przez bazowanie na jego mocnych stronach.

Ortograffiti z Bratkiem  pozwala odkryć mocne strony dziecka i dopasować do nich zindywidualizowane ćwiczenia. W ten sposób Ortograffiti spełnia wymogi nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci innowacji

Uczestnikami będą uczniowie klasy trzeciej integracyjnej. Realizatorem innowacji będzie Iwona Czarnecka.

Rozmiar przestrzenny

Innowacja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

Rozmiar czasowy

Działania rozpoczną się we wrześniu 2018 r. i będą trwać do końca roku szkolnego 2019 r.

Cele innowacji

 • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • doskonalenie umiejętności poprawnego mówienia,
 • rozwijanie się emocjonalne i społeczne,
 • motywowanie do pracy,
 • rozwijanie swoich zainteresowań,
 • wspieranie mocnych stron.

Rodzaj innowacji

Innowacja metodyczno -organizacyjna.

Sposób realizacji - metody i formy realizacji

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w pięcioosobowej grupie. Realizowane będą zasadą indywidualizacji pracy, co oznacza, że dobór ćwiczeń oraz czas przeznaczony na ich realizację powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.

Formy: Indywidualna, w małych zespołach dwu lub trzyosobowych oraz praca z całą grupą.

Metody: Ortograffiti z Bratkiem: ćwiczenia grafomotoryczne, bajki terapeutyczne, czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia relaksacyjne, gry i zabawy, karty ortograficzne, projekty:

 1. Drużyna Ortograffiti.

OPIS PROJEKTU:

Okres wrzesień/ październik to czas, w którym uczniowie tworzą grupę.

Większość z nich zna się ze szkolnych korytarzy lub z klasy. Praca w grupach 5-osobowych ma jednak oddzielną specyfikę. Na początku roku chciałabym scalić grupę. Pomyślałam, że fajnym sposobem byłaby metoda projektu. Na pierwszym spotkaniu uczniowie otrzymaliby karty. Kolejno co tydzień następną kartę. W kartach stawia się konkretne pytania odnośnie grupy.

Są one jednak sprecyzowane indywidualnie np. Taki sam kolor jak ja lubi... . Po wypełnieniu wszystkich kart, czyli po miesiącu uczniowie tworzą książeczkę. Przeglądają ją na zajęciach i decydują, która osoba ma najwięcej z nimi wspólnego. Całą grupą tworzymy plakat, w którym rysujemy siebie. Na koniec przeprowadzę quiz, kto pamięta najwięcej informacji na temat kolegów. Wygranymi quizu muszą być wszyscy. Jedna osoba może dostać dyplom, ale wszyscy cukierki. Plakat będzie wisieć w sali.

 1. Poczytaj Bratkowi.

OPIS PROJEKTU:

Wspólnie z dziećmi urządzamy w sali kącik czytelniczy „Poczytaj Bratkowi”. Każde zajęcie rozpoczynamy od czytania jednej bajki dla pacynki Bratka. Co tydzień czyta inne dziecko. Raz w miesiącu trzecioklasiści czytają swoim młodszym kolegom krótkie opowiadania. Następnie maluchy kolorują rysunki tematycznie związane z przeczytanym tekstem, odpowiadają na pytania do przeczytanego opowiadania. Wszystkim działaniom przygląda się Bratek, pluszowa maskotka, która jest przewodnikiem dzieci podczas trwania projektu. Czytanie dzieci oceniane będzie przez Bratka oraz panią i dzieci. Za piękne czytanie uczeń otrzymuję kropeczkę (1 punkt). Gdy zdobędzie 25 kropeczek otrzyma nagrodę – niespodziankę od Bratka.

Członkowie Klubu Przyjaciół Bratka ułożą swój regulamin zawierający konkretne zasady, które będą regulować przebieg spotkań terapeutycznych i zapewniać uczniom poczucie bezpieczeństwa.

Środki i materiały

Większość działań odbędzie się bez kosztów lub w ramach środków otrzymanych przez wydawnictwo Operon.

Sprzymierzeńcy

Nauczyciele, którzy wyrażą zgodę na współpracę z autorką innowacji, dyrekcja SP4.

Sposoby oceny

Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą obserwacje dzieci, umiejętność czytania i pisania, radzenie sobie z trudnościami w nauce, ich zaangażowanie w zajęcia, oraz diagnoza przeprowadzona na początku i końcu roku szkolnego.