Innowacje w "Czwórce"

Innowacja pedagogiczna „Muzyka, taniec, zabawa - różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci”.

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

Z przyjemnością informuję, że w drugim półroczu r.szk. 2017/18 w naszej szkole rozpoczęto realizację kolejnej innowacji pedagogicznej „Muzyka, taniec, zabawa..- różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci”. Autorkami tej innowacji są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej panie Edyta Mucha i Emilia Klein – Sankiewicz .

Celem innowacji jest: wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej, podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej, wskazanie wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu.

Mamy nadzieję, że realizacja tej innowacji nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, ale dostarczy dzieciom wiele nowych przeżyć i zwykłej dziecięcej radości.                         

Z serdecznymi pozdrowieniami
Anna Kordowska

 

*************

„MUZYKA, TANIEC, ZABAWA...”

Różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci

Innowacja metodyczno-organizacyjna

Opracowanie: mgr Edyta Jaros, mgr Emilia Klein-Sankiewicz

 

„Każde dziecko nosi w sobie muzykę spontaniczną

Jeżeli pomożemy dziecku rozwinąć muzykę, która jest w nim,

uczynimy je istotą nie tylko lepszą i szlachetniejszą,

lecz również bardziej szczęśliwą.”

E. Souriau

1. Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji.

Myśl o realizacji innowacji pedagogicznej w szkole powstała w wyniku obserwacji uczniów w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć kółka muzycznego, które prowadziłyśmy w roku szkolnym 2016/2017.

Radość, którą wniosły zajęcia muzyczne w życie dzieci była inspiracją do podjęcia nowych działań, które zapewnią dzieciom warunki wszechstronnego rozwoju. Odpowiednio realizowane treści muzyczne w dużej mierze mogą również przyczynić się do podniesienia skuteczności kształcenia.

Realizując innowację postaramy się stwarzać takie sytuacje, aby każde dziecko mogło wykorzystać swój potencjał rozwojowy.

Znakomitą okazją do tego będzie nauka poprzez zabawę przy dźwiękach muzyki. Zajęcia wzbogacane będą o zabawy i ćwiczenia prowadzone następującymi metodami:

-       aktywne słuchanie muzyki,

-       tańce,

-       śpiew,

-       gra na instrumentach.

Stosowanie tych metod nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia. Dostarczy dzieciom nowych sposobów wyrażania siebie i swoich odczuć. Umożliwi zdobywanie nowych doświadczeń, umiejętności i nawyków. Wpłynie na rozwój inwencji twórczej i aktywności uczniów. Zabawa, muzyka i ruch to podstawowe i ulubione rodzaje działalności dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Ruch przy muzyce nie tylko prowadzi do rozwoju muzykalności, ale również ma znaczny wpływ na procesy poznawcze - spostrzeganie, wyobrażanie, myślenie. Dzięki zabawom muzyczno – ruchowym u dzieci wyrabia się koncentracja uwagi, kształci szybka orientacja, pamięć a nade wszystko pobudza aktywność. Ruch przy muzyce korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Zdecydowanie poprawia postawę, koordynację ruchów, wprowadza dyscyplinę wewnętrzną. Ponadto tego rodzaju zajęcia mają ogromne znaczenie wychowawcze. Uczą współdziałania w grupie, podporządkowania się regułom, wyrabiają poczucie solidarności z grupą i współodpowiedzialność. Kształcą wolę oraz łagodzą kompleksy i nieśmiałość.

2. ADRESACI INNOWACJI

Osobami realizującymi innowację, czyli wykonawcami programu, są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (Edyta Jaros, Emilia Klein-Sankiewicz) Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie. Uczestnikami będą uczniowie klasy Ia i IIIb Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

3. ROZMIAR PRZESTRZENNY

Innowacja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

4. ROZMIAR CZASOWY

Działania rozpoczną sie w lutym i będą trwać do końca roku szkolnego.

5. CELE INNOWACJI

-       wszechstronny rozwój organizmu dziecka,

-       rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych oraz wrażliwości muzycznej,

-       wzbogacanie i kształtowanie osobowości,

-       rozwijanie wyobraźni i innwencji twórczej,

-       podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej,

-       wskazanie wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu.

-       podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu.

6. SPOSÓB REALIZACJI:

Metody

-       aktywizujące,

-       praktycznego działania.

Formy

-       praca zbiorowa, grupowa i indywidualna

7. ZAKRES TREŚCI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

a) Aktywne słuchanie muzyki (wg Batti Strauss)

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss polega na łączeniu różnych form aktywności muzycznej: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Wychowankowie działają, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem, słowem. Zajęcia takie nie nużą, bo dzieci chcą wielokrotnie słuchać utworu, ponieważ za każdym razem mogą być w innej roli, grać na innym instrumencie, zmieniać rekwizyt czy partnera w tańcu. Takie działanie pozwala dzieciom w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: formę, tempo i rytm oraz dynamikę i barwę. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową, odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia. W danym utworze muzycznym mogą pełnić różne role. Raz występują w roli wykonawcy, a za chwilę wcielają się w dyrygenta. Według Batii Strauss słuchanie muzyki powinno zawierać jak najwięcej elementów i maksymalnie wykorzystywać dostępne środki wyrazu i ekspresji. Nie każde dziecko musi zostać muzykiem, nie każde może mieć słuch muzyczny, ale jeśli tylko chce aktywnie słuchać – może być muzykalne na poziomie podstawowym.

Przykładowe zabawy:

-       GIMNASTYKA NA SIEDZĄCO I NA STOJĄCO do melodii „OH SWALLOW” opracowanie Batti Strauss,

-       EPOI TAJ TAJ - zabawa na siedząco,

-       MARSZ RADECKIEGO J. Strauss – zabawa rytmiczna z rekwizytem,

-       TANIEC WĘGIERSKI J.Brahms – zabawa taneczna.

-       TRISCH TRASCH POLKA J. Strauss – zabawa rytmiczno-ruchowa z rekwizytem,

-       MAŁY PAJACZEK - zabawa ruchowa ,

-       COUNTRY DANCE – I/III suita orkiestrowa- Muzyka na wodzie J.F. Haendla - zabawa na siedząco, realizacja w tańcu, instrumentalizacja,

-       TAŃCZACE GRZECHOTKI – instrumentalizacja,

-       KLANZA – zabawy muzyczno-ruchowe.

b) Tańce

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji.

Przykładowe układy taneczne:

-       TANIEC BELGIJSKI,

-       KUJAWIAK,

-       TANIEC CHIŃSKI

c) Gra na instrumentach – tworzenie akompaniamentu do wybranych przez dzieci utworów.

Innowacja realizowana będzie podczas zajęć pozalekcyjnych oraz w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

10. ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT.

Większość działań odbędzie się bez kosztów lub w ramach środków własnych.

-       różnorodne instrumenty perkusyjne,

-       instrument klawiszowy,

-       sprzęt nagłaśniający,

-       płyty z utworami muzycznymi ,

-       różne rekwizyty np: apaszki, pałeczki, obręcze...

11. SPRZYMIERZEŃCY

-       dyrekcja,

-       rodzice,

-       nauczyciele,

-       CHDK.

12. SPOSOBY OCENY

Innowacja zostanie oceniona poprzez zebranie opinii dzieci, rodziców, wychowawcy na temat stopnia osiągniętych efektów.

13. EWALUACJA

Innowacja będzie podlegała ewaluacji bieżącej. Narzędziem ewaluacji stanie się przede wszystkim obserwacja zachowań uczniów, ich relacja o odczuciach oraz ocena nabytych umiejętności dzieci przez nauczycieli prowadzących innowację.