Innowacje w "Czwórce"

Innowacja pedagogiczna: „Przede wszystkim – bezpieczny, więc - wiem, dbam i zapobiegam”.

Witam serdecznie Rodziców, Uczniów, Grono Pedagogiczne!

Informuję, że dopuszczam do realizacji w naszej placówce kolejną innowację pedagogiczną „Przede wszystkim - bezpieczny, więc - wiem, dbam, zapobiegam:. Autorami innowacji są nauczyciele: Jarosław Bolt, Krzysztof Stronikowski oraz Tomasz Wolski, a jej uczestnikami uczniowie klas czwartych oraz wszyscy chętni uczniowie z innych klas. Innowacyjne działania rozpoczną się już w listopadzie i będą trwać do końca roku szkolnego 2017/18. Cele innowacji nakierowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa uczniów naszej placówki. Do najważniejszych z nich należą:
- kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu,
- przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - Internetu, telefonów komórkowych.
Szczegółowe informacje o celach i treściach innowacji możecie Państwo wraz z dziećmi odnaleźć w plikach szkoły na naszej stronie internetowej oraz w plikach w dzienniku elektronicznym.
Zachęcamy Państwa do częstych rozmów z Waszymi pociechami na tematy poruszane podczas realizacji innowacji. Poprzez to będziecie Państwo wspierać nasze innowacyjne działania. Uczniów zachęcam do świadomego zaangażowania się  w działania, bo dzięki temu zdobędziecie wiedzę i umiejętności w zakresie dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.   
Życzę powodzenia w realizacji zamierzonych celów!

Z pozdrowieniami
Dyrektor Szkoły
Anna Kordowska

Innowacja pedagogiczna

„Przede wszystkim – bezpieczny, więc - wiem, dbam i zapobiegam”.

mgr Jarosław Bolt, mgr Krzysztof Stronikowski, mgr Tomasz Wolski

Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji.

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której zaspokojenie daje możliwość prawidłowego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły powinni uczestniczyć zarówno nauczyciele oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Jednocześnie szkoła powinna tak wspierać swoich podopiecznych, by sami uczniowie wiedzieli i dbali o bezpieczeństwo swoje i innych.
Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalne predyspozycje - ciekawość, aktywność, łatwość czerpania wiedzy z otoczenia, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony zdrowia i życia.

Obecne czasy stawiają uczniów wobec licznych zagrożeń, płynących z różnych stron.
Jest to między innymi Internet, jak również droga do i ze szkoły.

Wyniki badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce! Internet, komputer czy telefon komórkowy staje się bardzo często źródłem cyberprzemocy, z którym często ich ofiary nie potrafią sobie poradzić.

Bardzo ważne jest również to, by uwrażliwiać uczniów na zagrożenia dla zdrowia
i życia, które mogą pojawić się podczas poruszania się po ulicy i przechodzenia przez nią. Każdy człowiek, dorosły czy dziecko, może być świadkiem wypadku, nieszczęśliwego zdarzenia,
w wyniku którego zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.
Od tego czy znajdzie się ktoś,
kto będzie wiedział, co robić, nie straci głowy i bez wahania zacznie
pomagać, może zależeć życie. Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Im więcej ludzi będzie posiadało umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tym więcej osób zostanie uratowanych, ocali życie.

Inspiracją do opracowania innowacji pt. Przede wszystkim – bezpieczny, więc wiem, dbam i zapobiegam” stały się nasze osobiste doświadczenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, refleksje innych nauczycieli, informacje medialne o konkretnych sytuacjach dotyczących cyberprzemocy, sytuacjach mających miejsce na drodze, wypadkach drogowych z udziałem dzieci oraz nieporadności ludzkiej w takich sytuacjach.

Opracowując innowację kładziemy nacisk na aktywne uczestnictwo ucznia w innowacji,
na interakcję - działanie ucznia, by to on sam mógł tworzyć, ćwiczyć i w końcu sam przewidywać to, co może się stać w internecie, w szkole, czy na drodze.

Wierzymy, że działania podjęte w ramach niniejszej innowacji z pewnością wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły, ponieważ kształcą i wzmacniają podstawowe umiejętności uczniów określone w programie profilaktyczno-wychowaczym.

2. Adresaci innowacji.

Uczestnikami będą uczniowie klas czwartych oraz wszyscy chętni. Realizatorami będą autorzy innowacji, oraz wszyscy ci nauczyciele, którzy wyrażą na to ochotę.

3. Rozmiar przestrzenny.

Innowacja będzie realizowana na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.

4. Rozmiar czasowy.

Działania rozpoczną się w listopadzie 2017 r. i będą trwać do końca roku szkolnego oraz cyklicznie powtarzane w kolejnych latach z ewentualnymi modyfikacjami.

5. Cele innowacji.

 • poprawa jakości pracy szkoły i podniesienie skuteczności kształcenia,
 • stymulowanie rozwoju intelektualnego ucznia,
 • kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • osiąganie przez uczniów umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, w tym nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, w czasie zabaw i gier, w domu, podwórku, na ulicy,
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itp., wdrażanie do zachowania bezpiecznego na drodze do i ze szkoły,
 • uświadamianie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - internetu, telefonów komórkowych,
 • wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z internetu i telefonów komórkowych,
 • zwracanie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, internetu i telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju,
 • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez odniesienie sukcesu.

6. Rodzaj innowacji.

Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań metodyczno -organizacyjnych.

7. Zakres treści i harmonogram działań.

a) Zajęcia „Bezpieczny w necie, na drodze i jednocześnie dobry ratownik!”

Cele szczegółowe:

 • identyfikacja i ocena zagrożeń występujących na miejscu wypadku,
 • organizacja i sposoby udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku,
 • określanie pierwszeństwa przejazdów na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach drogowych,
 • rozbudzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze,
 • zapoznanie ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z internetu, unikania zagrożeń cyberprzemocy oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z nimi,
 • uświadomienie roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w sieci.

Treść:

Uczniowie klas czwartych co dwa tygodnie według ustalonego harmonogramu, podczas środowych dużych przerw uczestniczą w warsztatach:

 • „Dobry ratownik” – to praktyczne ćwiczenia z podstawowych zabiegów ratujących życie,
  a także ćwiczenia opatrywania ran,
 • „Bezpieczny na drodze” – to analizowanie prezentowanych filmów i planszy w różnych sytuacjach drogowych, z którymi mogą spotkać uczniowie poruszając się po drodze - pieszo lub rowerem,
 • „Bezpieczny w necie” – to interaktywne pogadanki o zagrożeniach występujących w internecie, analizowanie filmów.

b) Konkurs „Na drodze świeć przykładem”

Cele szczegółowe:

 • propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się po drogach publicznych,
 • uświadomienie dzieciom jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest to, aby były widoczne
  dla pozostałych uczestników ruchu drogowego,
 • zachęcenie do noszenia elementów odblaskowych w warunkach ograniczonej widoczności.

Treść:

Konkurs „Na drodze świeć przykładem” polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie pracy A3 (X-XI jesień), jak również wykonanie grafiki, animacji lub filmu w dowolnym programie komputerowym (III-IV wiosna) odzwierciedlająca cele konkursu.

c) Zajęcia „Sam kształtuję internet”

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych, i przygotowanie uczniów do funkcjonowania w zinformatyzowanym społeczeństwie,
 • rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów,
 • rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki,
 • tworzenie warunków do realizacji twórczości uczniowskiej w dziedzinie prezentowania i publikowania strony www.

Treść:

Sam kształtuję internet” to zajęcia kółka komputerowego, podczas którego uczniowie tworzą podstronę internetową szkoły dotyczącą tematyki podejmowanej w innowacji.

d) Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie i popularyzowanie wśród dzieci świadomości bezpiecznego uczestnictwa
  w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem,
 • samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg,
 • określenie poziomu przygotowanie dzieci do samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • sprawdzenie opanowania umiejętności zachowania się dzieci w sytuacjach zagrożenia.

Treść:

Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” składać się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

Z tego etapu, najlepsi zostaną włączeni do kadry szkoły. W przypadku jednakowej ilości punktów wśród większej liczby uczniów, przewiduje się dogrywkę – rozwiązanie kolejnego testu.

Z kadry szkoły wyłoniona zostanie czwórka – dwie dziewczynki i dwóch chłopców do miejskiego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” .

8. Środki i materiały.

Większość działań odbędzie się bez kosztów lub w ramach środków własnych.

9. Sprzymierzeńcy:

Nauczyciele, którzy wyrażą zgodę na współpracę z autorami innowacji, dyrekcja SP4.

10. Sposoby oceny:

Zadaniem ewaluacji będzie stwierdzenie czy realizacja innowacji Przede wszystkim bezpieczny, więc - wiem, dbam i zapobiegam” przebiega zgodnie z jego założeniami oraz czy uzyskuje się przewidywane efekty.

W celu dokonania ewaluacji programu, na bieżąco zbierane będą informacje na temat
jej realizacji: opinie uczniów i ich rodziców uzyskiwane podczas bezpośrednich wywiadów
i obserwacji.

Do dokonania kompleksowej oceny innowacji zostaną wprowadzone i wykorzystane następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety i wywiadu oraz wyniki i prace konkursowe,
jak również atrakcyjność strony internetowej szkoły dotyczącej bezpieczeństwa.