Egzamin ósmoklasisty

ebc 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie
głównym

język polski – 16 czewca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (piątek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz.9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny 9 lipca 2019 r.(czwartek) – godz.9:00

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW - do 31 lipca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min)

arkusz standardowy

Przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17 Komunikatu CKE

arkusz dla osób
z autyzmem
w tym z zespołem Aspergera

O100

O100

O200

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy

90

do 135

 

Czas trwania (min)

arkusz dla osób słabowidzących

arkusz dla niewidomych

arkusz dla osób słabosłyszących
i niesłyszących

arkusz dla osób
z   niesprawnością intelektualną
w stopniu lekkim

O400, O500

O600

O700

O800

język polski

do 180

matematyka

do 150

język obcy

do 135

 Próbne testy:

DZIEŃ 1 - 16.03
Zadania
-  kliknij - TUTAJ
Nagranie j. ang.- kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 2 - 17.03
Zadania -  kliknij - TUTAJ

Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 3 - 18.03
Zadania - kliknij - TUTAJ
Nagranie j. ang. - kliknij - TUTAJ
Nagranie j. niem. - kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 4 - 19.03
Zadania - kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 5 - 20.03
Zadania - kliknij - TUTAJ
Nagranie j. ang. - kliknij - TUTAJ
Nagranie j. niem. - kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 6 - 23.03
Zadania-  kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 7 - 24.03
Zadania -  kliknij - TUTAJ

Nagranie j. ang. - kliknij - TUTAJ
Nagranie j. niem. - kliknij - TUTAJ

Rozwiązania - kliknij - TUTAJ
DZIEŃ 8 - 25.03
Zadania - kliknij - TUTAJ
Rozwiązania - kliknij - TUTAJ

EGZAMIN PRÓBNY - JĘZYK POLSKI - 30.03

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązań
Zasady oceniania rozwiązań zadań

EGZAMIN PRÓBNY - MATEMATYKA - 31.03

Arkusz egzaminacyjny
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązań
Zasady oceniania rozwiązań zadań

EGZAMIN PRÓBNY - JĘZYK ANGIELSKI - 1.04

Arkusz egzaminacyjny
Nagranie j.ang.
Karta odpowiedzi
Zeszyt rozwiązań
Zasady oceniania rozwiązań zadań

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz  jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎