Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmnie


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii (decyzja administracyjna).
2. Pisemny wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wraz z załączoną do niego opinią lekarską składa rodzic/prawny opiekun do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
3. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza. jednak nie później niż:

-w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

-w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni od rozpoczęcia semestru,

-w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają wniosek poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

-zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 5 stycznia, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. O decyzji dyrektora zostaje poinformowany rodzic/prawny opiekun, nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca.

6. W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni.

7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

8. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy rodzice/prawni opiekunowie złożą dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie (zgodnie z załącznikiem nr 1).

9. Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na zajęciach wychowania fizycznego wychowawca zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione/ zwolniony.

10. Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

12. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Taką opinię rodzic/prawny opiekun składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

13. O niniejszej procedurze:
a) informuje/zapoznaje wychowawca klasy:
- uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym,
- rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami.
b) przypominają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach z uczniami w danym roku szkolnym.

Załączniki:

- opinia lekarska

- wniosek rodziców/opiekunów